Aanmelden tentamen regeling I / Registration exam regulation I

Tentamen van on-campus naar online door COVID-19 / Exam from on-campus to online due to COVID-19
Vermeld een nummer waarop je goed bereikbaar bent / State a number where you can be easily reached
LET OP: dit e-mailadres zal gebruikt worden voor de correspondentie rondom dit verzoek. / PLEASE NOTE: this e-mail address wil be used for communication about this request.
Tentamengelegenheden / Exam opportunities

Need assistance with this form?